Om KTH Holding AB

KTH Holding AB (KTHH AB) ska förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte är att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för KTH.

KTHH AB ska även förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Dotterbolag

KTHH AB har ett verksamt helägt dotterbolag – KTH Executive School AB.

Portföljinvesteringar

KTHH AB har under en tioårsperiod gjort investeringar i ett antal bolag med anknytning till KTH:s verksamhet. Investeringarna har i första hand gjorts med en långsiktig placeringshorisont och då till marknadsmässiga villkor. KTHH AB gör även direktinvesteringar i utvalda bolag från KTH som är knutna till affärsinkubatorn STING 

Fonder

Investeringar påbörjades 2003 i riskkapitalfonderna KTH Seed Capital KB och 2007 i KTH Chalmers Capital KB. Investering har också gjorts i fonden STING Capital i form av aktieägare.

Investeringar i IPR

Inom hanteringar av immateriella rättigheter (primärt patent) erbjuder KTH Holding forskare möjligheten att överta eller ingå partnerskap för att kommersialisera forskningsbaserade uppfinningar/patent.

Finansiering för verifiering

KTH Holding har sedan 2012 tillsammans med KTH Innovation hanterat finansieringsprogrammet VFT-1 (Verifiering för Tillväxt-1). Detta sker på uppdrag av och med finansiering från VINNOVA. Arbetet innefattar bl.a. utvärdering av lämpliga projekt, leverantörshantering (t.ex. hitta och kontraktera konsulter), uppföljning av projekt, utveckling av effektiva arbetssätt för verifiering samt allmän projektledning och administration/ekonomi.

Till sidans topp